[email protected]  
Vsak dan 0-24h       
    

Prodaja v postopku izvršbe - Hrvaška

Nepremičnine

1. Javna dražba
Natisni

Prodaja nepremičnine je eno izmed izvršilnih dejanj v postopku izvršbe, ki sledi zaznambi sklepa o izvršbi v zemljiški knjigi in ugotovitvi vrednosti.

2. Ugotovitev vrednosti nepremičnine
Natisni

Vrednost nepremičnine kot osnova za javno dražbo, se potrdi v Odredbi o prodaji (Zaključak o prodaji).

3. Prodajna cena nepremičnine
Natisni

Postopki začeti pred 15.10.2012:

1. javna dražba
Nepremičnine se lahko prodajo za 2/3 (dve tretjini) ugotovljene vrednosti, vendar ne za manj kot 2/3 ugotovljene vrednosti.

2. javna dražba
Nepremičnine se lahko prodajo za 1/3 (eno tretjino) ugotovljene vrednosti, vendar ne za manj kot 1/3 ugotovljene vrednosti.

Postopki začeti po 15.10.2012:

1. javna dražba
Nepremičnine se lahko prodajo za 2/3 (dve tretjini) ugotovljene vrednosti, vendar ne za manj kot 2/3 ugotovljene vrednosti.

2. javna dražba
Nepremičnine se lahko prodajo za 1/2 (eno polovico) ugotovljene vrednosti, vendar ne za manj kot 1/2 ugotovljene vrednosti.

4. Kdo lahko sodeluje na javni dražbi?
Natisni

Na javni dražbi lahko sodeluje vsakdo, prav tako tuje fizične in pravne osebe. Za sodelovanje je potrebno pravočasno vplačati varščino.  Pri tem pa je treba upoštevati določene omejitve: nobena tuja fizična in pravna oseba ne more biti lastnik kmetijskih zemljišč, gozdov, zaščitenih področij, s predkupnimi pravicami je omejeno tudi pridobivanje nepremičnin, ki so opredeljene kot kulturna dobrina. Ni pa nobenih omejitev za tuje fizične in pravne osebe iz držav članic EU, za nakup stavbnih zemljišč, stanovanj in poslovnih stavb. Druge tuje fizične in pravne osebe pa lahko postanejo lastniki nepremičnin na podlagi odločbe o obstoju vzajemnosti (reciprocitet).   

5. Kdo ne more biti kupec?
Natisni

Kupec  ne more biti sodnik, izvršitelj ali kdo drug, ki uradno sodeluje pri prodaji. Nobena tuja fizična in pravna oseba ne more biti lastnik kmetijskih zemljišč, gozdov, zaščitenih področij, s predkupnimi pravicami je omejeno tudi pridobivanje nepremičnin, ki so opredeljene kot kulturna dobrina. Ne morejo pa postati lastniki nepremičnin tuje fizične in pravne osebe, če med državama ne obstaja načelo vzajemnosti oziroma, če ne pridobijo odločbe o obstoju vzajemnosti (reciprocitet).

6. Ogled nepremičnine
Natisni

V Odredbi o prodaji (Zaključak o prodaji) je določeno, kdaj in na kak način se lahko nepremičnina ogleda. Če nekdo iz opravičenih razlogov ne more opraviti ogleda v tem času, lahko poda zahtevo za ogled drugi dan. Stroške ogleda v tem primeru nosi ta oseba.

7. Varščina
Natisni

To je denarni  znesek, ki ga mora vplačati vsakdo, ki želi sodelovati na javni dražbi. Varščina znaša 1/10 (eno desetino) ocenjene vrednosti ali izklicne cene. Vplača se pred začetkom dražbe ali pa na transakcijski račun organa, ki vodi postopek ali pa tako kot piše v Odredbi o prodaji (Zaključak o prodaji). Če se varščina vplača na transakcijski račun sodišča, je potrebno sodniku pred začetkom dražbe pokazati potrdilo o vplačilu varščine. Varščina se neuspelim ponudnikom vrne po koncu dražbe.

8. Če je na na dražbi prisoten le en ponudnik?
Natisni

Nepremičnina se lahko proda tudi, če je prisoten le en ponudnik. Sodišče pa lahko na predlog stranke v izvršilnem postopku glede na okoliščine preloži prodajo nepremičnine.

9. Obveznost uspešnega ponudnika po javni dražbi
Natisni

Po dražbi sodišče izda sklep o domiku (Rješenje o dosudi) najboljšemu ponudniku. Uspeli ponudnik mora po dražbi plačati kupnino v roku, ki je bil določen v Odredbi o prodaji (Zaključak o prodaji). V primeru, da to ne stori, sodišče pozove na plačilo kupnine drugega najboljšega ponudnika oziroma naslednje najboljše ponudnike po vrsti, ki v to privolijo.

10. Izročitev nepremičnine kupcu
Natisni

Nato se lahko ureja vpis v zemljiško knjigo. Z vpisom lastninske pravice na kupca se izbrišejo tudi vse pravice in bremena, za katere je sodišče odločilo v sklepu o domiku (Rješenje od dosudi).

11. Kako varen je nakup nepremičnine na javni dražbi (v postopku izvršbe)?
Natisni

Kupec nepremičnine v postopku izvršbe dobi stvar prosto vseh zastavnih pravic, hipotek, zemljiškega dolga. Vknjižene zastavne pravice in zemljiški dolg preneha na tej nepremičnini, ko postane sklep o izročitvi  kupcu pravnomočen, čeprav zastavni upniki oziroma upniki zemljiškega dolga niso popolnoma poplačani.

Ne prenehajo pa: Stvarne služnosti, stvarno breme in stavbna pravica. S prodajo nepremičnine ne prenehajo tudi osebne služnosti, ki so bile vpisane  v zemljiško knjigo  pred pravicami zastavnih upnikov oziroma upnika, na predlog čigar je sodišče dovolilo izvršbo. Vendar pa obstoj takih pravic sodišče upošteva pri ugotovitvi vrednosti nepremičnine, prav tako je kupec pred nakupom z obstojem teh pravic seznanjen v Odredbi o prodaji (Zaključak o prodaji). Prav tako s prodajo nepremičnine ne preneha najemno ali zakupno razmerje, ki je bilo sklenjeno in vpisano v zemljiško knjigo pred vpisom zastavnih pravic in pred vpisom pravice do poplačila v tej izvršbi. Kupec postane tako novi najemodajalec ali zakupodajalec.

Premičnine

1. Javna dražba
Natisni

Prodaja premičnin je eno izmed izvršilnih dejanj v postopku izvršbe, ki sledi po rubežu in cenitvi. Premičnine se prodajo na javni dražbi ali z neposredno pogodbo med kupcem in izvršiteljem oziroma preko osebe, ki opravlja komisijske posle.

2. Ocenjena vrednost premičnin
Natisni

Cenitev premičnin običajno opravi kar javni izvršitelj, (ali notar, sodišče, torej izvršni organ, ali pa javni komisar, če se prodaja izvede preko njega) ki opravlja rubež. Na zahtevo in stroške strank v postopku pa opravi cenitev sodni cenilec.

3. Prodajna cena premičnine
Natisni

1. javna dražba ali 2. javna dražba

Premičnine se lahko prodajo za 1/2 (eno polovico) ocenjene vrednosti, vendar ne za manj kot 1/2 ocenjene vrednosti.

Enako velja za prodajo z neposredno pogodbo v 1. in 2. roku.

4. Kdo sme sodelovati na javni dražbi?
Natisni

Na javni dražbi lahko sodeluje vsakdo, prav tako tuje fizične in pravne osebe.

5. Ogled premičnine
Natisni

Ogled predmetov, ki se prodajajo na dražbi, je možen praviloma 30 minut pred pričetkom javne dražbe ali takrat kot piše v vabilu.

6. Varščina
Natisni

To je denarni  znesek, ki ga mora plačati vsakdo, ki želi sodelovati na javni dražbi. Varščina znaša 1/10 (eno desetino) ocenjene vrednosti ali izklicne cene. Vplača se pred začetkom dražbe ali 3 dni pred dražbo na transakcijski račun organa, ki vodi postopek ali pa tako kot piše v Odredbi o prodaji (Zaključak o prodaji). Če se varščina vplača na transakcijski račun sodišča, je potrebno izvršitelju pred začetkom dražbe pokazati potrdilo o vplačilu varščine. Varščina se neuspelim ponudnikom vrne po koncu dražbe.

7. Če je na na dražbi prisoten le en ponudnik?
Natisni

Premičnina se lahko proda tudi, če je prisoten le en možen ponudnik.

8. Obveznost uspešnega ponudnika po javni dražbi
Natisni

Uspeli ponudnik mora takoj po dražbi plačati kupnino in prevzeti stvar. Kupec posatne lastnik stvari, ko jih prevzame.

9. Kako varen je nakup premičnine na javni dražbi (v postopku izvršbe)?
Natisni

Kupec pridobi stvar prosto vseh bremen in postane lastnik stvari, tudi v primeru, ko dolžnik ni bil njen lastnik. Kupec pa kupuje po sistemu videno kupljeno in nima pravic iz jamčevanja iz stvarnih napak.

Da bi vam olajšali uporabo spletne strani uporabljamo piškotke, z nadaljnjim brskanjem na spletni strani se strinjate z uporabo piškotkov. Več informacij Zapri